ESG

ESG sú environmentálne, sociálne a riadiace štandardy, ktoré má spoločnosť nastavené v jej každodennom fungovaní a riadení. Tieto štandardy sú smerované obojsmerne dovnútra spoločnosti, napríklad voči zamestnancom spoločnosti a obstarávaní jej bežných potrieb, ako aj navonok pri budovaní business vzťahov a vyhodnocovaní nových investícií

ESG je tvorené súborom interných pravidiel, ako aj riadnym dodržiavaním aktuálne platných právnych predpisov,
ktoré vychádzajú zo smernice csrd - eú (corporate sustainability reporting directive), na Slovensku bude zapracovaná do zákona o účtovníctve.
Smernica určuje jednotné pravidlá pre esg vykazovanie, aby výsledky hodnotenia boli porovnateľné

Výsledkom nefinančného hodnotenia firmy / spoločnosti / organizácie je esg správa / reporting.

Environment: Znižujeme našu uhlíkovú stopu a podporujeme ekologické praktiky.

Enviromentálne štandardy

- klimatická zmena a jej vplyv na podnik
- znečistenie a emisie
- vodné zdroje
- biodiverzita a ekosystémy
- využitie zdrojov a odpadové hospodárstvo

Social: Vytvárame inkluzívne a podporujúce pracovné prostredie pre všetkých.

Sociálne štandardy

- zamestnanci
- zamestnanci v hodnotovom reťazci
- dotknuté komunity
- spotrebitelia a koncoví používatelia


Governance: Dbáme na transparentnosť a etické riadenie vo všetkých aspektoch našej činnosti.

Obchodné správanie

- zodpovedné riadenie

Pripravili sme pre Vás:

- konzultácie
- návrhy riešenia na mieru
- realizácie zvoleného riešenia