PORTFÓLIO PRODUKTOV

Energetický certifikát

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (podobne ako na elektrospotrebičoch).

Energetická certifikácia je povinná:

•pri predaji budovy
•pri prenájme budovy
•pri dokončení novej budovy
•pri dokončení významnej obnovy 

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

•bytové domy
•rodinné domy
•budovy hotelov a reštaurácií •administratívne budovy
•budovy škôl a školských zariadení •budovy nemocníc
•budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
•športové haly a iné budovy na šport •ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu


Energetický audit

Systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb.

Vypracovanie auditu má veľa výhod. Zistí nedostatky, ktoré sa môžu aj bez ďalších investícií pomocou prevádzkových opatrení eliminovať, prípadne znížiť, predstaví investičné možnosti a dobu návratnosti, umožní efektívnejšie získať energie.

Projektové energetické hodnotenie

Vypracováva sa pri projektovaní budovy. Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla, a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.


Ďalšie produkty a služby

•energetická štúdia
•pasportizácia budov
•konzultácie
•obhliadky budov